Ngôi nhà trong tiếng anh là gì?

Thuật ngữ “nhà” đề cập đến cấu trúc mà chúng ta cư trú và thực hiện các hoạt động hàng ngày của chúng ta. Nói chung, chúng ta nghĩ đến danh từ “House” đầu tiên khi chúng ta nghĩ đến các loại nhà trong tiếng Anh vì nó được sử dụng rất rộng rãi. Chúng tôi cũng thường xuyên bắt gặp thuật ngữ “Trang chủ”. “Home” cũng có thể có nghĩa là “nhà”, nhưng nó phổ biến hơn khi sử dụng nó trong ngữ cảnh tâm linh, chẳng hạn như Sweet home. “Nhà” thường được sử dụng khi bạn ở cùng gia đình, ngoại trừ những người khác mà bạn ít quen thuộc hơn.

Dưới đây là một số từ tiếng Anh liên quan đến ngôi nhà. Các đoạn tiếng Anh mô tả ngôi nhà, cũng như một số câu hỏi liên quan đến ngôi nhà

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb