Cách nhìn bằng WATCH và LOOK

Để thể hiện khái niệm “đang nhìn” ai đó hoặc cái gì đó, giới từ “at” phải được sử dụng. Mặt khác, hành động “nhìn thấy” này là có chủ ý và thường xuyên được hướng dẫn. Hơn nữa, kiểu dáng không hấp dẫn và không tồn tại lâu như một chiếc đồng hồ đeo tay.

– Khi đi một mình, yêu cầu ai đó làm theo lời bạn đôi khi được gọi là “nhìn”. Tuy nhiên, khi đi du lịch một mình, “look” biểu thị “có vẻ như”
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb